ΕΛ.ΤΑ. Πρόσληψη προσωπικού: 56 Δ.Ε. εσωτερικής εκμετάλευσης πλήρους απασχόλησης για 4 μήνες

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών πλήρους  απασχόλησης, 44 άτομα Δ. Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης για το Κέντρο Διαλογής Αττικής και 12 άτομα Δ. Ε Εσωτερικής Εκμετάλλευσης για το Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου, για την υλοποίηση του προγράμματος κανονικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
·                Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και  να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  από 27-06-2011 έως και
06-07-2011 στις ακόλουθες Διευθύνσεις:
·               ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε.
         Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ
         Λεύκης 128
        145 68 ΚΡΥΟΝΕΡΙ (Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 73/2011),
τηλ. 210 8006705 & 210 8006706.
·               ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Ελευθέριος Βενιζέλος
800 00 ΣΠΑΤΑ (Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 73/2011),
τηλ. 2103538169 & 2103538174 και 75
    
Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην 112/970/311.31/27-05-2011 Ανακοίνωση η οποία θα είναι αναρτημένη στις ανωτέρω Διευθύνσεις, καθώς και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ (www.elta.gr).
Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελούν το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση έκδοσης “13-01-2011” το οποίο περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την κατάταξη και το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης “19-11-2010”. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήματα αυτά,  μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  – Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ) .
                                                   
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
                                                             
ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΡΕΥΛΑΚΗ
Advertisements

Posted on June 29, 2011, in Ειδήσεις, Οικονομία and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: